SÁROVA BYSTRICA 2020 – celoštátna súťaž mladých moderátorov – redaktorov

Z dôvodov hygienických opatrení a obmedzení hromadných podujatí  a v snahe zachovať súťaž aj v roku 2020 sme prispôsobili súťaž mladých moderátorov po novom.

Na úvod treba pripomenúť, že v tomto čase médií a otvoreného on line priestoru  patrí táto súťaž práve sem. Preto sme sa rozhodli súťaž inovovať a presunúť ju v tomto ročníku do internetového priestoru. Sme však presvedčení, že neoceniteľnou súčasťou súťaže bol a naďalej zostáva priamy osobný kontakt súťažiacich navzájom, súťažiacich s odborníkmi a aj s organizátormi. Toto chceme aj do budúcnosti zachovať. Tohtoročná situácia to však neumožňuje, a preto sme pripravili novú formu súťaže.

ČO ZOSTÁVA

Zostáva rozdelenie súťažiacich na dve vekové kategórie.

Kategória 15-18 rokov – súťaže sa teda môžu zúčastniť všetci mladí ľudia, ktorí do termínu krajského kola dovŕšia 15 rokov veku a neprekročia vek 18. rokov;

Kategória 19-25 rokov – v tejto kategórii sú zaradení všetci tí, ktorí pred termínom krajských kôl   dovŕšili vek 18 rokov. Horná veková hranica 25 rokov je pre všetkých tých, ktorí v danom roku dovŕšili alebo do konca roka dovŕšia vek 25 rokov.

Naďalej zostávajú súťažné disciplíny.

RELÁCIA – táto disciplína preverí schopnosti súťažiacich nielen ako moderátorov, ale aj ako tvorcov samostatnej televíznej alebo rozhlasovej relácie, ktorú súťažiaci zostavia z príspevkov (jednotlivé súťažné disciplíny) a moderujú ju. Časový limit je 120 sekúnd;

SPRAVODAJSTVO – v tejto disciplíne sa každý súťažiaci predstaví  čítaním spravodajských textov. Časový limit je 60 sekúnd;

ROZHOVOR – táto disciplína je veľmi dôležitá a preverí súťažiaceho nielen po stránke jeho prejavu, ale aj flexibility a schopnosti vyťažiť z rozhovoru zaujímavé informácie. Časový limit je 180 sekúnd;

REKLAMA – táto disciplína je založená na interpretácii reklamného oznamu. Ide hlavne o moderátorský prejav, nie o komentovanie obrazového materiálu. Preto v nej nie je povolené používať rekvizity, fotografie alebo iné vizuálne pomôcky. Časový limit je 30 sekúnd.

ČO BUDE NOVÉ

REPORTÁŽ

Už niekoľko rokov plánujeme zaradiť k súťažným disciplínam aj REPORTÁŽ a v tomto roku nám v tom situácia pomohla. Táto disciplína preverí súťažiacich nielen v moderovaní, ale najmä v ich kreativite a schopnosti priniesť zaujímavé informácie zo svojho okolia, kreativitu a mladý pohľad na svet a realitu. Časový limit je 150 sekúnd. Hodnotiť sa bude:

  • Výber témy – Čo?
  • Spracovanie témy – Ako?
  • Dôvod výberu – Prečo?

NOVÝ PRIEBEH SÚŤAŽE

Doteraz známe tzv. VYSIELACIE ZMENY, ktoré tvorili štvorice súťažiacich sú pre ročník 2020 zrušené. Každý súťažiaci pripraví všetky súťažné disciplíny ako samostatnú RELÁCIU a predstaví sa ako jej tvorca a moderátor, zaradí do nej spravodajstvo, rozhovor so zaujímavým respondentom, reklamné oznamy a reportáž zo svojho okolia.

NOVÁ FORMA SÚŤAŽE PRE ROK 2020

Každý súťažiaci nahrá jednotlivé súťažné disciplíny na video (kamerou, mobilom, tabletom). Zábery komponujte na šírku a pošle ich spolu s elektronickou prihláškou na adresu organizátora krajského kola. Ako moderátor predstaví svoju reláciu. V tejto relácii je povinný zaradiť aj čítanie spravodajského textu, rozhovor s hosťom, reportážreklamné oznamy.

Súťažné disciplíny“ Čítanie spravodajského textu“ a  „rozhovor“ musia byť nasnímané na jeden záber, bez strihu. Ak sa súťažiaci rozhodne spraviť  len jeden reklamný blok, platí pravidlo jedného záberu, ako pri spravodajstve a rozhovore. Reklamu je však možné použiť aj viackrát a jednotlivé príspevky oddeliť krátkymi reklamnými vstupmi.

Nová disciplína, „REPORTÁŽ“  ponúka možnosť použiť aj ilustračné zábery alebo iný obrazový materiál, ktorým môže súťažiaci svoj príspevok podporiť. Hodnotí sa len obsah a spracovanie, nie filmárske spracovanie.

Všetky disciplíny je potrebné zostrihnúť do jedného 9 minútového dokumentu a ten zaslať spolu s elektronickou prihláškou. Názov dokumentu vo forme:  sarby20_priezvisko.mp4 /.mov, v rozlíšení full HD, prípadne HD.

ČASOVÉ LIMITY DISCIPLÍN

RELÁCIA – samotné moderovanie relácie má časový limit 120 sekúnd;

SPRAVODAJSTVO – čítanie správ, tento blok má trvanie 60 sekúnd;

ROZHOVOR – táto disciplína má 180 sekúnd;

REPORTÁŽ – reportáž vrátane obrazového materiálu má 150 sekúnd;

REKLAMA – súčet reklamných oznamov má 30 sekúnd (odporúčame v časovom limite prečítať 2-4 príspevky, je možné ich zaradiť ako jeden ucelený blok na jeden záber, ale je možné ich rozdeliť na viac častí, ktoré nesmú presiahnuť časový limit)

POZNÁMKA

V prípade, že nemáte technické možnosti, alebo schopnosti vytvoriť požadovaný video dokument, máte možnosť obrátiť sa na nás.

AKO VÁM MÔ ŽEME POMÔ

Nakoľko prišlo veľmi narýchlo niekoľko zásadných zmien, pripravili sme a pripravujeme ON LINE SEMINÁRE, prostredníctvom mítingu v aplikácii ZOOM.

Prihlásiť sa na semináre môžu súťažiaci, aj pedagógovia. Prihlášky na semináre nájdete na https://sarovabystrica.sosbb.sk/seminare/

Stredoslovenské osvetové stredisko